Tauragės
konvencija
  
Istorija  
Konvencija  
Vieta  
Leidiniai  
Straipsniai  
1968  
1978  
1980  
1982  
1987/8  
1989  
1991  
1992  
1993  
2002  
2003  
2007  
2009  
2012  
Galerija  
Rėmėjai  
Kas buvo H. Jorkas?  
Jokūbas ATKOČIŪNAS , kraštotyrininkas .„Leniniečių balsas“, 1980 m. gruodžio 2 d., Nr.140
TAURAGĖS konvencija turi reikšmės ne tik Lietuvai, bet ir kitiems mūsų žemyno kraštams. Sukako 150 metų, kai mirė vienas konvencijos dalyvių – Hansas Davidas Liudvigas fon Jorkas. Jis gimė Potsdame 1759 m. rugsėjo 26 d. Jo tėvas buvo gvardijos karininkas. Sūnus, būdamas kariškiu, buvojo įvairiose pasaulio šalyse. Turėdamas majoro laipsnį, vedė pirklio dukterį Johaną Seidel. 1806 metais Liubeke, gatvių mūšiuose su Napoleono kareiviais buvo sunkiai sužeistas, pateko į nelaisvę, iš kur po 1807 metų Tilžės taikos sutarties buvo paleistas. Būdamas šaulių bataliono vadu, H. Jorkas garsėjo kaip geležinės drausmės iš savo pavaldinių reikalaująs vyras. Išsivaduojamajame kare su Napoleonu jis pelnė neišblėstančią šlovę, įeidamas į Europos istoriją kaip parlamentaras. 1812 m. gruodžio 25-osios naktį korpuso vadas, generolas leitenantas H. Jorkas, esant giliam sniego sluoksniui, susitiko su Rusijos generolu Dibičium. Vėjiniame Požerūnų malūne 1812 m. gruodžio 30 d. pasirašyta Tauragės konvencija. 1815 metais H. Jorkas perėmė vadovavimą kitam korpusui. Po šešerių metų jam suteiktas feldmaršalo karinis laipsnis. Mirė H. Jorkas 1830 m. spalio 4 d. savo sodyboje. Vokietijos Demokratinės Respublikos armijoje skamba Tauragės konvencijos reprezentacinis maršas. Berlyne Unter den Linden gatvėje stovi Kristijono Daniliaus Raucho kūrinys – paminklas didžiam karvedžiui feldmaršalui Hansui Davidui Liudvigui fon Jorkui.
Akademikas Juozas Jurginis apie Tauragės konvenciją pateikė publikaciją „Mokslo ir gyvenimo“ žurnale bei kraštotyros leidinyje („Krašto tyra“. Vilnius, 1971 m., pusl. 76-82). Mūsų respublikos istoriografams ir visiems kraštotyrininkams iki šiol nebuvo žinoma, koks buvo malūnas Požerūnuose, kuriame pasirašyta Tauragės konvencija. Net pats akad. J. Jurginis mano, kad tai būta vandens malūno. Berlyno laikraštyje (1980 m. spalio 4 d. numeryje (235) perskaičiau Franco Fabiano straipsnj, kuriame aiškiai parašyta: vėjo malūne. Pateiktas ir H. Jorko atvaizdas.
Dabar belieka tuo vadovautis ir ieškoti naujų šaltinių apie Požerūnuose buvusi vėjinį malūną.
2010-06-08  
2012 gruodžio 28 dieną Tauragės Rotary klubas kartu su Tauragės miesto savivaldybe atidengė atstatytą Tauragės Konvencijos paminklą.