Tauragės
konvencija
  
Istorija  
Konvencija  
Vieta  
Leidiniai  
Straipsniai  
Galerija  
Rėmėjai  
Tauragės konvencijai – 190 (Spaudinių parodos katalogas)    
Tauragės viešoji biblioteka informacijos skyrius 2002
Tauragės konvencija - vienas žymiausių rajono istorijos įvykių, išgarsinusių Tauragės vardą Europoje.
1812 m. gruodžio 30 dieną netoli Tauragės, Požerūnų malūne, buvo pasirašyta sutartis tarp Prūsijos armijos korpuso vado generolo leitenanto H. Jorko (Johann David Ludvig Yorck von Wartenburg, 1759-1830) ir Rusijos armijos generolo majoro I. I. Dibičiaus (lvan lvanovič Dibič - Zabalkanskij, 1785 -1831) dėl bendrų veiksmų prieš Napoleoną. Tauragės konvencija buvo Prūsijos išsivadavimo iš prancūzų jungo pradžia.
1912 m., minint šio svarbaus Europos istorijos fakto 100-ąsias metines, Požerūnų kaime po didele liepa generolo H. Jorko ainis Urenkelis pastatė granitinį paminklą.
Apie konvenciją bei paminklą, susijusi su šiuo istoriniu įvykiu, parašyta daug knygų, brošiūrų, straipsnių. Nemaža jų dalis saugoma Tauragės savivaldybės viešosios bibliotekos kraštotyros fonde ir šiuo metu eksponuojama parodoje, skirtoje Tauragės konvencijos 190-mečiui. Parodos medžiagos bibliografinis sąrašas pateikiamas šiame kataloge. Informacijos apie Tauragės konvenciją galima rasti ir pasauliniuose WWW puslapiuose Internete. Šie puslapiai taip pat įtraukti į parodos katalogą.
Tikimės, kad šis leidinėlis bus naudingas visiems, ieškantiems informacijos apie Tauragės konvenciją.
Knygos ir brošiūros
Almonaitis V. Ką šniokščia Jūros rėvos. - Vilnius: Veikslas, 1994. – P. 158-159.
Batavičius A. Žemaitija: Tauragės kraštas senose fotografijose. – Vilnius: Žemaičių kultūros draugijos redakcija, 2000. – P. 181-182: iliustr.
Jagminas Br. Tauragės konvencija: Bukletas. – Tauragė: LTSR Paminklų apsaugos ir kraštotyros draugija, Tauragės skyrius, 1981. – 1l. sulankst. Į 3 p.: nuotr.
Jurginis J. Paminklas Požerūnų malūnui // Jurginis J. Tėvynės pažinimas: Istorijos apybraižos. - Kaunas: Šviesa, 1989. - P. 168- 175.
Jurginis J. Tauragės konvencijos sudarymo vieta ir paminklas// Kraštotyra. -Vilnius, 1971.-P. 76-83.
Kviklys B. Mūsų Lietuva. -Vilnius: Mintis, T. 4. -1991. -P. 153: iliustr.
Mažrimas E. Tauragės konvencijos paminklas// Nukentėję paminklai. -Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų I-kla, 1994. -P .178: nuotr .
Tauragės enciklopedija. Sąs. 11 -111. - Vilnius, 1985 -88. -P. 48 -49; P. 39 -41.
Tauragės konvencijai 180 metų. 1812 -1992 / parengė E. Mažrimas. -Tauragė: Tauragės rajono kultūros centras, 1992- 14 p. : iliustr.
Tauragės konvencija // Lietuviškoji tarybinė enciklopedija.- Vilnius: 1983, T. 11. -P. 205 - 206.
Tauragės kraštas. -Tauragė: "Tauragiškių balso" redakcija, 1992. -P.7: iliustr.
Žvilgsnis praeitin / parengė E. Mažrimas ir J. Liorančas. -Tauragė: Tauragės rajono savivaldybės kultūros centras, 1997. -P. 37 - 38: iliustr.
Straipsniai
Aleksas J. Ką byloja senas malūnas// Tarybinis žodis. -1960, Iiep. 13.
Almonaitis V. Ežeruona: [rašoma apie Tauragės konvenciją) // Mūsų gamta. -1990, Nr. 4, p. 12.
Didžiai gerbiamas pone mere: [Tauragės miesto vykdomojo komiteto pirmininko vardu gautas VDR istoriko H. Kriugerio laiškas dėl Tauragės konvencijos faktų patikrinimo] // Leniniečių balsas. -1963, vas. 26.
Genys S. Požerūnų Santaros akmuo: [apie Tauragės konvencijos pasirašymo vietoje pastatyto paminklo istoriją]// Leniniečių balsas. -1969, vas. 20.
Jurginis J. Tauragė Europos istorijoje// Mokslas ir gyvenimas. - 1968, Nr.10, p. 20 - 22: iliustr.; Leniniečių balsas. -1968, spal. 31.
Kovalčiukienė S. Mano vaikystės gyvenvietė: [prisiminimai apie Požerūnų kaimą. Minimas paminklas Tauragės konvencijai]// XXI am - žius. - 2000, Iiep. 12, p. 8.
Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos kultūros vertybių apsaugos departamento nekilnojamųjų ku1tūros vertybių tvarkymo darbų 1999 m. lėšų poreikis: [minima Tauragės pilis, Konvencijos paminklas, Skaudvilės ir Pagramančio bažnyčia, Pagramančio piliakalnis] // Lietuvos rytas. - 1999, saus. 15, p. 11.
Mažrimas E. Ar bus paminklas Staiginės kaime?: [apie paminklo atstatymą 1812 m. Tauragės konvencijai atminti]// Tauragiečių balsas. -1989, Iapkr. 14; Iapkr. 16.
Mažrimas E. Kur buvo pasirašyta 1812 metų Tauragės Konvencija?: [apie Požerūnų malūną ir jo istoriją]// Tauragiškių balsas. -1993, saus. 9.
Mažrimas E. Valskis E. Sugrąžinkime istorinę tiesą ir ne tik ją...: [apie Tauragėje įsteigtą rėmimo fondą „Tauragės konvencijos fondas“]// Tauragiškių balsas. -1993. - gruod. 24, p. 2.
Mizgirienė A. Pačiam pažiūrėti ir svečiui parodyti: [apie Požerūnų malūną, kuriame 1812 m. buvo pasirašyta Tauragės konvencija] // Leniniečių balsas. -1985, lapkr. 14.
Morozovas A. Dar kartą apie Tauragės konvenciją// Mokslas ir gyvenimas. -1982, Nr. 4, p. 32.
Morozovas A. Dingęs paminklas: [apie prūsų generolo H. Jorko ir rusų generolo 1. Dibičiaus 1812 rn. Tauragėje pasirašytą konvenciją ir jai skirtą paminklą] // Tik vyrams. -1992, Nr. 7, p. 6-7.
Morozovas A. Generolų susitikimas prie Tauragės: Tauragės konvencijos 180-mečiui. - Iliustr.// Tauragiškių balsas. -1992, saus. 10, p. 2.
Morozovas A. Istoriko klaida: [apie pokario metais sunaikintą Tauragės konvencijos paminklą Staiginės kaime]// Mokslo Lietuva.- 1992, liep. (Nr.13). -P. 8.
Morozovas A. Įžymių žmonių nuomonė ir paliudijimai // Leniniečių balsas. -1988, bal. 5
Morozovas A. Kas sunaikino paminklą?: [aprašyta paskutinė Tauragės konvencijos nuotrauka pokario metais]// Tauragiškių balsas. -1992, rugp. 1.
Morozovas A. Klaida // Tauragiškių balsas. - 1991, birž. 5.
Morozovas A. Kur srovena Ežeruona. 10. Malūnas, išgarsinęs Tauragę/ / Leniniečių balsas. -1978, rugp.3.
Morozovas A. Paskutinė feldmaršalo H. Jorko kelionė: [apie H. Jorko biusto likimą 1947 m.] // Tauragiškių balsas. -1991, gruod. 11.
Morozovas A. Paskutinė paminklo nuotrauka?: [apie Tauragės konvencijos paminklo nuotrauką]. -Iliustr.// Tauragiškių balsas. -1993, rugs. 1. p. 3.
Morozovas A. Prūsų susitarimas su prūsais. 1. Kas atsitiko Požerūnų malūne?// Leniniečių balsas. -1987, gruod. 19.
Morozovas A. Prūsų susitarimas su prūsais. 2. Generolas, kuriam grėsė areštas: [apie Prūsijos korpuso vadą generolą Ieitenantą Hansą Jorką]. -Iliustr.// Leniniečių balsas. -1987, gruod. 24.
Morozovas A. Prūsų susitarimas su prūsais: 3. Prūsijoje -generolas, Turkijoje - feldmaršalas: [apie Ivaną Dibičių] 4. Žymiausias XIX a. karo teoretikas: [apie Karlą fon Klauzevicą]. -Iliustr.// Leniniečių balsas. - 1988, saus.1.
Morozovas A. Prūsų susitarimas su prūsais: 5. Susitarimo įkvėpėjas ir organizatorius. - Iliustr. // Leniniečių balsas. -1 988, saus. 9.
Morozovas A. Prūsų susitarimas su prūsais: 6. Kuo dėtas vėjo malūnas? // Leniniečių balsas. -1988, saus. 14.
Morozovas A. Tauragės konvencija [1812 rn.] ir Šilalė. -Portr., faksm.// Artojas -1987, gruod. 26.
Morozovas A. Žymus marksistas apie Tauragės konvenciją: [vokiečių teoretiko F. Meringo knyga „Karo istorijos ir karo meno apybraižos“]// Leniniečių balsas. -1978, rugp. 26.
Navasaitis J. Paminklo vietoje -nors užrašą: [apie Tauragės konvencijos paminklo Požerūnuose įamžinimą] // Leniniečių balsas. -1966, Iiep. 16.
Peldžius E. Tauragės konvencijai -180 metų // Gimtinė. -1993, Nr. 2.
Peldžius E. Atstatykime konvencijos paminklą: [apie Konvencijos paminklą Požerūnų kaime. -IIiustr. // Tauragiškių balsas. -2002, kovo. 2, p. 2.
Peldžius E. Dar kartą apie Tauragės konvenciją: [apie 1912 rn. Požerūnų malūne pasirašytą Tauragės konvencijątarp Prūsijos ir Rusijos]. -IIiustr.// Tauragiškių balsas. -2002, spal. 29, p. 2.
Peldžius E. Kai kurios žinios apie Požerūnų paminklą: [apie 1812 m.Tauragės konvenciją
.ir jai skirtą paminklą] // Leniniečių balsas. - 1973, kov. 17.
Peldžius E. Nepamirškime istorinių vietų: [apie Tauragės konvencijai skirtą paminklą Požerūnų kaime ir Kalpokų senkapį - "Katinupį"]// Leniniečių balsas. -1972, rugp. 29.
Rožka S. Paminklai -praeities ženklai: [apie Tauragės konvencijos paminklą Požerūnų kaime // Tauragės kurjeris. -1999, rugs. 3, p. 2.
Stepanauskas L. Berlyno televizijos ekrane "Tauragė": [VDR sukurtas televizijos filmas "Trys karai", kurio pirmoji dalis pasakoja apie 1812 rn. karą ir Prūsijos pagalbą Napoleonui] // Tiesa. -1963, Iapkr. 7.
Strikaitienė J. Kaip sudrausti teršėjus?: [apie šiukšlintojus prie Konvencijos paminklo]. - Iliustr. // Tauragiškių balsas. -2001, birž. 5, p. 4.
Šebeda P. Tauragės konvencija // Leniniečių balsas. -1963, vas. 26.
Tauragė Europos istorijoje: [atsiliepimai į J. Jurginio to paties pavad. straipsnį, išsp. žum. "Mokslas ir gyvenimas", 1968, Nr. 10 [Ieva Simonaitytė, Jonas Urbutis]// Mokslas ir gyvenimas. -1969, Nr.l, p. 56 -57.
Tytmonas A. VDR laikraščiai apie Tauragės konvenciją. -Iliustr.// Leniniečių balsas. - 1963, bal. 2; bal. 3.
Vaupšas Č. Tauragės konvencijai -180 metų. -Iliustr. // Voruta. -1993, vas. 25 -kov. 3, p. 7 .
Janz E. Eine Reise nach Tauroggen: [kelionė į Tauragę]. -Iliustr.// Memeler Damplboot. - Oldenburg. -1990, Nr. 7, p. 100 -101. -Vok.
Turisto iš Vokietijos įspūdžiai iš išvykos istoriniu Rusijos imperijos ir Prūsijos pasieniu: su istorinėmis žiniomis apie Napoleono karų laikus ir 1812 m. Prūsijos gen. Jorko bei Rusijos gen. Dibičiaus pasirašytą „Tauragės konvenciją“, nukreiptą prieš Napoleoną.
Jurgeleit W. „Eine Reise nach Tauroggen“: [atsiliepimas į E. Janco str. ir istorinių žinių papildymas]. -Iliustr.// Memeler Damplboot. -Oldenburg. -1990, Nr. 8, p. 124 -125. - Vok.
Rankraščiai
Blinstrubas T., Jonikas P. ir kt. Napoleono paminklas Požerūnuose (1812 -1912): rankraštis// Mūsų darbai: [Tauragės mokytojų seminarijos neperiodinis žumalas]. -1925, Nr. 1.
Tauragės konvencija internete
Gebiet „Tauroggen“ (Litauen) 1795-1941: homepages.compuserve.de (2002. 12. 10)
The Columbia Encyclopedia, Sixt edition.2001. Taurage: www.bartleby.co.rn (2002. 12. 10)
Taurogener Strafe: www.berlin-chronik.de (2002. 12. 14)
Konvention von Tauroggen: www.davier.de (2002. 12. 14)
The Convention ofTauroggen: www.kokhavivpublications.com] (2002. 12. 14)
Die Konvention von Tauroggen: www.preussen-chronik.de (2002. 12. 17)
Konvention von Tauroggen: www.preussenweb.de (2002. 12. 17)
Yourk von Wartenburg: www.punahou.edu (2002.12.15)
Tauroggen (Taurage): www.reise-nach-ostpreussen.de (2002. 12. 15)
Taurage: www.riedstadt.de (2002. 12. 17)
Die Konvention von Tauroggen: www.webarchiv-server.de (2002. 12. 17)
2010-06-08  
2012 gruodžio 28 dieną Tauragės Rotary klubas kartu su Tauragės miesto savivaldybe atidengė atstatytą Tauragės Konvencijos paminklą.