Tauragės
konvencija
  
Istorija  
Konvencija  
Vieta  
Leidiniai  
Straipsniai  
Galerija  
Rėmėjai  
Tauragės konvencija (1981 mt. Br. Jagminas. Tauragė, 133-500)    
Lietuvos TSR Paminklų apsaugos ir kraštotyros draugija Tauragės skyrius
Paruošė Br. JAGMINAS. Tauragė, 133-500 1981

Rusai sumušė prancūzus 1812 m. kare, ir prūsai norėjo ištrūkt iš prancūzų jungo. Pagal prancūzų – prūsų sutartį Prūsijos karalius Fridrichas Vilhelimas III turėjo sudaryt tris armijas, kurios saugotų prancūzų užgrobtus Rusijos kraštus. Vienai iš tų armijų vadovavo generolas leitenantas Hansas Davidas Ludvigas fon Jorkas. Jam buvo pavesta saugoti Žemaitiją.
1812 m. gruodžio 29 d. Jorkas davė įsakymą savo kariuomenei susirinkti jo būstinėje Tauragėje. Jorkas taip kalbėjo kariams: „Gerbiamieji! Prancūzų kariuomenę dievas nubaudė – ji jau sunaikinta. Dabar atėjo laikas, kada mes vėl turime progos savo (prūsų) nepriklausomybę atgauti, jei tik susijungsime su rusų kariuomene! Kas pasiryžęs gyvybę ir laisvę už tėvynę aukoti taip, kaip aš, tas tepritaria man, teeina su manim! Kurie nepritaria, teneprisideda – aš gerbsiu ir tuos“. Kitą dieną Jorkas kartu su rusų generolu Dibičium Požerūnų kaimo malūne pasirašė sutartį dėl neutraliteto. Prūsai, vadovaujami Jorko, turėjo laikytis neutraliteto Klaipėdos - Tilžės ruože.
Požerūnų kaimo žmonės pasakoję, kad generolų susitikimas buvęs džiaugsmingas. Vietą prie malūno buvo nutarta paženklinti – pasodino liepą.
1912 m. po didele liepa pastatė paminklą – akmeninį kubą su 2 m briaunomis. Tas kubas stovėjo ant 4 varinių 35 cm diametro rutuliukų, ant jo šonų buvo užrašas rusų ir vokiečių kalbomis.
Minimą paminklą statė Jorko ainis Urenkelis. Vokiečiai parūpino paminklui medžiagą, kurią iš Silezijos iki Lauksargių vežė traukiniu, o į paminklo statymo vietą – Vasilčikovo dvaro arkliais. Paminklą statė nuo 1912 m. pavasario iki rudens. Po to įvyko jo iškilmingas atidarymas.
Didžiojo Tėvynės karo metais tas paminklas buvo sugriautas.
Šiuo metu netoli tos vietos, kur stovėjo senasis, pastatytas naujas, tik jau kitoks paminklas, skirtas
Tauragės konvencijai atminti.
Tauragės konvencija buvo drąsi sutartis. Ją pasirašydamas orkas rizikavo savo galva, nes tai
buvo padaryta nepaisant anksčiau karaliaus pasirašytos prancūzų – prūsų sutarties. Jorko „išdavystė“ sumažino karaliaus, taip pat galvojusio, kaip nutraukti ryšius su Napoleonu, atsakomybę.
„Tai skaudžiausia, kas galėjo įvykti – ne tiek kariniu, kiek politiniu požiūriu“, – pasakęs Napoleonas, kai jam buvo pranešta apie Tauragės konvenciją.
Generolas orkas savo tautos gėrovę, jos lūkesčius iškėlę virš aklo kareiviško paklusnumo ir tuo nusipelnė didelės pagarbos.
Tauragės konvencija gerai žinoma Europos istorijoje. Vokiečiai yra sukūrę muzikinių kūrinių, skirtų šiam įvykiui, Berlyne stovi paminklas Hansui Davidui Ludvigu fon Jorkui. PO 1812 m. karo jis toliau tarnavo kariuomenėje. 1821 m. tapo feldmaršalu. Būdamas 61 metų amžiaus, 1830 m. jis mirė. Neseniai kai kurių Europos valstybių spaudoje buvo paminėtos jo mirties 150-osios metinės.
Netrukus tarp Rusijos ir Prūsijos buvo pasirašyta sąjunga dėl bendrų veiksmų prieš Napoleoną. Tauragės konvencija ne tik buvo pripažinta teisėta, bet ir išaukštinta kaip vokiečių tautinio išsivadavimo pradžia. Jai skirta daug knygų brošiūrų ir straipsnių. Įvykis Požerūnų malūne, kaip rašė istorikas J. Jurginis savo straipsnyje „ Tauragė Europos istorijoje“ („Mokslas ir gyvenimas“, 1968 m. Nr.10), tapo tikrai labai svarbiu posūkiu Europos istorijoje.
Vienas iš Vokietijos komunistų partijos organizatorių, kairiųjų socialdemokratų teoretikas Francas Meringas (1846-1919) parašė knygą „Karo istorijos ir karo meno apybraižos“. Toje knygoje yra straipsnis „Nuo Tilžės iki Tauragės“. Minima 1807 m. Tilžės taika ir 1812 m. Tauragės konvencija. Toji konvencija vertinama kaip signalas pakilti prieš Napoleono jungą ne tik vokiečių, bet ir kitoms Europos tautoms.
1962 m. Vokietijos Demokratinės Respublikos spauda, minėdama Tauragės konvencijos 150-ąsias metines, rašė, jog Požerūnų malūne pasirašytas dokumentas ir šiandien aktualus, nes nėra išnykusi karo grėsmė, rūpi Europos saugumas, jos ateitis.
2010-06-08  
2012 gruodžio 28 dieną Tauragės Rotary klubas kartu su Tauragės miesto savivaldybe atidengė atstatytą Tauragės Konvencijos paminklą.